ចក្ខុវិស័យ

ចក្ខុវិស័យ

ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំដែលទទួលបានការគោរពនិងសរសើរបំផុតនៅក្នុងតំបន់។

បេសកកម្ម:

ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការ ផលិត ​និង​ផ្តល់​​ផលិតផល​ ​និង​សេវា​​កម្មលំដាប់​​ពិភពលោកជា​​ជម្រើស​​​របស់​​​អតិថិជនរីកចម្រើនតាមរយៈរួមបញ្ចូលគ្នា និងការទិញ ឬពហុជំនួញនាំមុខទាំងការបង្កើត និងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តនីរន្តរភាព

គុណតម្លៃ

សហការដោយតាំងចិត្តបង្កើតថ្មីពិតដើម្បីចម្រើនបរិច្ចាគទៅសង្គមវិញឲ្យបានច្រើន គំនិត​ថ្កើង​ថ្កាន​ផ្តោត​លើ​អតីថិជន